POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

DZIEŃ DOBRY!

Na tej stronie dowiedzą się Państwo o tym się jak pozyskuje i przetwarzam dane osobowe na stronie internetowej https://mparkiet.com/.

Właścicielem witryny oraz administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej https://mparkiet.com/ jest Marcin Olejnik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą m-parkiet Olejnik Marcin z siedzibą w Grójcu, przy al. Niepodległości 11/12, 05-600 Grójec (nr NIP 7971201667). 

Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej w zakładce „Kontakt”, przez przesłanie wiadomości e-mail pod adres biuro@m-parkiet.com lub pisemnie – pod adres siedziby.

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu:

  • uzyskania i utrzymania kontaktu z osobą kontaktującą się za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

Przesłanie wiadomości wymaga podania imienia i nazwisko oraz adresu e-mail. W treści wiadomości mogą zostać przekazane inne dane osobowe, jeśli jest to wymagane do rozwiązania sprawy, z którą się Państwo do nas zwracają. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora oraz osoby, której dane dotyczą oraz zgoda osoby, której dane dotyczą.

Podanie danych osobowych nie jest niezbędne, ale jest konieczne dla możliwości udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie czy przedstawioną prośbę.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia korespondencji oraz, po zarchiwizowaniu wiadomości, maksymalnie przez okres 6 lat. 

  • przedstawienia szczegółowej oferty handlowej lub oferty cenowej w odpowiedzi na zapytanie.

Przesłanie zapytania ofertowego wymaga podania imienia, adresu e-mail, szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu oferty (w szczególności danych dotyczących produktów, którym są Państwo zainteresowani oraz ich ilością). Podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie na żądanie osoby, której dane dotyczą działań przed zawarciem umowy.

Podanie danych osobowych nie jest niezbędne, ale jest konieczne dla możliwości udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie czy przedstawioną prośbę.

Dane osobowe będę przetwarzać przez czas prowadzenia korespondencji handlowej oraz po zarchiwizowaniu wiadomości, maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku zawarcia umowy – przez okres przechowywania danych osobowych w związku z tą umową.

  • zawarcia umowy i jej wykonania;

Pozyskane przez stronę internetową https://mparkiet.com/ dane osobowe po przedstawieniu szczegółowej oferty handlowej i cenowej oraz ewentualnych negocjacjach mogą posłużyć do zawarcia z Państwem umowy.

Zawarcie umowy wymaga podania dalszych danych osobowych, niezbędnych do wystawienia faktury VAT oraz dodatkowych danych kontaktowych, takich jak numer telefonu. Zakres danych niezbędnych do zawarcia umowy wskazywany zostanie przed zawarciem umowy.

Podanie danych osobowych nie jest niezbędne, ale jest konieczne dla realizacji zobowiązań wynikających z umowy oraz obowiązujących przepisów prawa.

Umowa, wraz z wszelkimi innymi dokumentami stanowiącymi załączniki do Umowy, będzie przechowywana do dnia przedawnienia wszelkiego rodzaju roszczeń, które mogłyby zostać na jej podstawie. Dokumenty księgowe, w tym faktury VAT, będą przechowywane przez cały okres wymagany stosownymi przepisami prawa.

Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe które przetwarzam mogą być przetwarzane przez inne podmioty na podstawie zawartej przeze mnie umowy i wyłącznie w celu realizacji celu, w jakim dane są przetwarzane. Dane osobowe przekazuje:

  • dostawcy usług hostingu, serwerowych i utrzymania strony www – Smarthost sp. z o.o. ul. Partyzantów 1, 42-217 Częstochowa.
  • dostawcom innych, incydentalnych usług, takich jak usługi prawne, ubezpieczeniowe itp.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której te dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia i przeniesienia.

W celu realizacji swoich praw proszę o kontakt na wskazane powyżej dane kontaktowe administratora danych osobowych.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje o trybie składania skarg znajdziesz pod adresem https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi. 

Pozostałe zastrzeżenia

Na stronie internetowej https://mparkiet.com/ nie przetwarzam danych osobowych w sposób zautomatyzowany a dane osobowe nie są poddawane profilowaniu. 

Na stronie internetowej https://mparkiet.com/ dane osobowe nie są pozyskiwane przy pomocy plików cookies.